手表怎么去磁 服饰tagname":null}] ,content_cid: ["106","108","106108","108106"] }, bestAnswerCount: '1', isMyQuestion: 0, answerKey: 0, adsAll:{ youx:'', adsEids: null }, adsEids: { asp: [295] }, nettype:'0', word: '电脑' || '电脑', showExcellentPartner: '1', evaSampling_lowVal: '-1', pageType: 'index', sourceIsOut: 0, replyNum: 6, argueNum: 2 }); F.context('user')['isRealName'] = ''; F.context('user')['role'] = 'browser'; F.context('feedbackInfo', { feedback: '1', feedback_rid: 0 }); F.context('foldHeight', '0'); // 登录用户是否为文库vip F.context('wenkuVip', '0'); //用户是否付费过 F.context('isDocPaid', '0'); F.context('newbest', '[{\x22rid\x22:3070979543,\x22content\x22:\x221\、\专\业\消\磁\。\上\磁\是\一\种\比\较\普\遍\的\现\象\,\解\决\方\法\并\不\困\难\,\只\需\到\授\权\维\修\部\用\专\门\设\备\进\行\退\磁\,\仅\需\短\短30\秒\钟\,\手\表\就\能\退\磁\,\对\手\表\的\性\能\不\会\有\影\响\。
2\、\自\行\消\磁\。\找\一\块\中\间\空\心\呈\圆\形\的\未\受\磁\化\影\响\的\铁\块\,\坚\立\于\桌\上\,\然\后\手\表\上\的\磁\性\就\可\以\被\铁\块\“\吸\”\去\,\使\手\表\恢\复\正\常\。\也\可\以\花\几\十\块\钱\购\买\一\个\消\磁\器\,\方\便\手\表\受\磁\时\使\用\。
3\、\日\常\手\表\消\磁\的\情\况\,\找\个\表\店\麻\烦\师\傅\帮\忙\消\磁\,\一\般\表\店\都\会\免\费\服\务\的\,\毕\竟\消\磁\不\用\太\多\技\术\,\一\般\表\店\都\有\消\磁\器\,\把\放\手\表\在\消\磁\器\上\面\,\按\开\关\即\可\,\非\常\方\便\。
\扩\展\资\料\:
\卡\片\消\磁
\生\活\中\最\常\见\的\磁\卡\有\银\行\卡\、\购\物\卡\等\,\这\些\卡\片\上\镶\嵌\磁\条\以\储\存\信\息\,\当\磁\条\接\触\含\有\强\磁\场\的\物\体\,\就\会\使\储\存\在\磁\条\中\的\信\息\遭\到\破\坏\发\生\“\紊\乱\”\,\这\种\故\障\俗\称\“\消\磁\”\。\预\防\磁\卡\消\磁\的\方\法\有\:\尽\可\能\远\离\电\磁\炉\、\微\波\炉\、\电\视\机\、\冰\箱\等\电\器\周\围\的\高\磁\场\所\。
\尽\量\不\要\和\手\机\、\电\脑\、\掌\上\电\脑\、\磁\铁\、\文\曲\星\、\商\务\通\或\可\能\带\有\磁\性\的\金\属\等\带\磁\物\品\放\在\一\起\,\不\要\将\磁\卡\随\意\扔\在\杂\乱\的\包\中\以\防\止\尖\锐\物\品\磨\损\、\刮\伤\磁\条\或\扭\曲\折\坏\;\多\张\银\行\卡\不\要\紧\贴\在\一\起\存\放\,\也\不\要\背\对\背\放\置\,\避\免\磁\条\相\互\摩\擦\、\碰\撞\。
\参\考\资\料\:\百\度\百\科-\消\磁
\x22,\x22contentRich\x22:\x22

1\、\专\业\消\磁\。\上\磁\是\一\种\比\较\普\遍\的\现\象\,\解\决\方\法\并\不\困\难\,\只\需\到\授\权\维\修\部\用\专\门\设\备\进\行\退\磁\,\仅\需\短\短30\秒\钟\,\手\表\就\能\退\磁\,\对\手\表\的\性\能\不\会\有\影\响\。<\\\/p>

2\、\自\行\消\磁\。\找\一\块\中\间\空\心\呈\圆\形\的\未\受\磁\化\影\响\的\铁\块\,\坚\立\于\桌\上\,\然\后\手\表\上\的\磁\性\就\可\以\被\铁\块\“\吸\”\去\,\使\手\表\恢\复\正\常\。\也\可\以\花\几\十\块\钱\购\买\一\个\消\磁\器\,\方\便\手\表\受\磁\时\使\用\。<\\\/p>

3\、\日\常\手\表\消\磁\的\情\况\,\找\个\表\店\麻\烦\师\傅\帮\忙\消\磁\,\一\般\表\店\都\会\免\费\服\务\的\,\毕\竟\消\磁\不\用\太\多\技\术\,\一\般\表\店\都\有\消\磁\器\,\把\放\手\表\在\消\磁\器\上\面\,\按\开\关\即\可\,\非\常\方\便\。
<\\\/p>

<\\\/a><\\\/p>

\扩\展\资\料<\\\/strong>\:<\\\/p>

\卡\片\消\磁<\\\/p>

\生\活\中\最\常\见\的\磁\卡\有\银\行\卡\、\购\物\卡\等\,\这\些\卡\片\上\镶\嵌\磁\条\以\储\存\信\息\,\当\磁\条\接\触\含\有\强\磁\场\的\物\体\,\就\会\使\储\存\在\磁\条\中\的\信\息\遭\到\破\坏\发\生\“\紊\乱\”\,\这\种\故\障\俗\称\“\消\磁\”\。\预\防\磁\卡\消\磁\的\方\法\有\:\尽\可\能\远\离\电\磁\炉\、\微\波\炉\、\电\视\机\、\冰\箱\等\电\器\周\围\的\高\磁\场\所\。<\\\/p>

\尽\量\不\要\和\手\机\、\电\脑\、\掌\上\电\脑\、\磁\铁\、\文\曲\星\、\商\务\通\或\可\能\带\有\磁\性\的\金\属\等\带\磁\物\品\放\在\一\起\,\不\要\将\磁\卡\随\意\扔\在\杂\乱\的\包\中\以\防\止\尖\锐\物\品\磨\损\、\刮\伤\磁\条\或\扭\曲\折\坏\;\多\张\银\行\卡\不\要\紧\贴\在\一\起\存\放\,\也\不\要\背\对\背\放\置\,\避\免\磁\条\相\互\摩\擦\、\碰\撞\。<\\\/p>

\参\考\资\料<\\\/strong>\:\百\度\百\科-\消\磁<\\\/a><\\\/p>\x22,\x22contentText\x22:\x221\、\专\业\消\磁\。\上\磁\是\一\种\比\较\普\遍\的\现\象\,\解\决\方\法\并\不\困\难\,\只\需\到\授\权\维\修\部\用\专\门\设\备\进\行\退\磁\,\仅\需\短\短30\秒\钟\,\手\表\就\能\退\磁\,\对\手\表\的\性\能\不\会\有\影\响\。\\n2\、\自\行\消\磁\。\找\一\块\中\间\空\心\呈\圆\形\的\未\受\磁\化\影\响\的\铁\块\,\坚\立\于\桌\上\,\然\后\手\表\上\的\磁\性\就\可\以\被\铁\块\“\吸\”\去\,\使\手\表\恢\复\正\常\。\也\可\以\花\几\十\块\钱\购\买\一\个\消\磁\器\,\方\便\手\表\受\磁\时\使\用\。\\n3\、\日\常\手\表\消\磁\的\情\况\,\找\个\表\店\麻\烦\师\傅\帮\忙\消\磁\,\一\般\表\店\都\会\免\费\服\务\的\,\毕\竟\消\磁\不\用\太\多\技\术\,\一\般\表\店\都\有\消\磁\器\,\把\放\手\表\在\消\磁\器\上\面\,\按\开\关\即\可\,\非\常\方\便\。\\n\\n\扩\展\资\料\:\\n\卡\片\消\磁\\n\生\活\中\最\常\见\的\磁\卡\有\银\行\卡\、\购\物\卡\等\,\这\些\卡\片\上\镶\嵌\磁\条\以\储\存\信\息\,\当\磁\条\接\触\含\有\强\磁\场\的\物\体\,\就\会\使\储\存\在\磁\条\中\的\信\息\遭\到\破\坏\发\生\“\紊\乱\”\,\这\种\故\障\俗\称\“\消\磁\”\。\预\防\磁\卡\消\磁\的\方\法\有\:\尽\可\能\远\离\电\磁\炉\、\微\波\炉\、\电\视\机\、\冰\箱\等\电\器\周\围\的\高\磁\场\所\。\\n\尽\量\不\要\和\手\机\、\电\脑\、\掌\上\电\脑\、\磁\铁\、\文\曲\星\、\商\务\通\或\可\能\带\有\磁\性\的\金\属\等\带\磁\物\品\放\在\一\起\,\不\要\将\磁\卡\随\意\扔\在\杂\乱\的\包\中\以\防\止\尖\锐\物\品\磨\损\、\刮\伤\磁\条\或\扭\曲\折\坏\;\多\张\银\行\卡\不\要\紧\贴\在\一\起\存\放\,\也\不\要\背\对\背\放\置\,\避\免\磁\条\相\互\摩\擦\、\碰\撞\。\\n\参\考\资\料\:\百\度\百\科-\消\磁\\n\x22,\x22goodValueNum\x22:5,\x22badValueNum\x22:1,\x22publishTime\x22:\x222019-07-17\x22,\x22c_timestamp\x22:1563327790,\x22isBest\x22:0,\x22isGood\x22:0,\x22isRec\x22:1,\x22isSupport\x22:null,\x22evaluatedType\x22:null,\x22user\x22:{\x22uid\x22:1918922713,\x22name\x22:\x22\宫\衾shmily\x22,\x22imId\x22:\x22d96fe5aeabe8a1be73686d696c796072\x22,\x22isAnonymous\x22:0,\x22isUnLogin\x22:0,\x22isCurrentUser\x22:0,\x22isNoUserName\x22:0,\x22iconType\x22:6,\x22sex\x22:1,\x22isAuth\x22:0,\x22isExpert\x22:0,\x22isExpertImport\x22:0,\x22isUserAdmin\x22:0,\x22isFamous\x22:0,\x22isMaster\x22:0,\x22isFromTorch\x22:0,\x22isFilter\x22:0,\x22isOpenApp\x22:0,\x22encodeUid\x22:\x22d96f4069236f25705e796072\x22,\x22gradeIndex\x22:2,\x22grAnswerNum\x22:1,\x22praiseNum\x22:4245,\x22goodRate\x22:2.7027027027027,\x22adoptRate\x22:4,\x22carefield\x22:[{\x22cid\x22:249,\x22cname\x22:\x22\浙\江\x22}],\x22selfDefinedPhoto\x22:1,\x22isAppAuth\x22:0,\x22answerNum\x22:\x22593\x22,\x22helpNum\x22:\x2213.4\万\x22,\x22iconChange\x22:true,\x22showInfo\x22:{\x22type\x22:5,\x22partnerId\x22:24270,\x22name\x22:\x22\宫\衾shmily\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/himg.bdimg.com\\\/sys\\\/portrait\\\/item\\\/d96fe5aeabe8a1be73686d696c796072.jpg\x22,\x22slogan\x22:\x22LV.2\x22,\x22siteUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/zhidao.baidu.com\\\/mucenter\\\/homepage?uid=d96f4069236f25705e796072&role=newteam\x22,\x22v_type\x22:0,\x22newTeamName\x22:\x22\宇\宙\中\心\五\道\口\x22,\x22newTeamId\x22:24270},\x22newTeamId\x22:24270,\x22newTeamName\x22:\x22\宇\宙\中\心\五\道\口\x22,\x22newTeamUrl\x22:\x22http:\\\/\\\/f.hiphotos.baidu.com\\\/zhidao\\\/pic\\\/item\\\/dc54564e9258d109a6f918c2dd58ccbf6c814da3.jpg\x22,\x22newTeamClass\x22:\x22\电\脑\网\络\x22,\x22newTeamCid\x22:\x22110\x22,\x22identity\x22:\x22\电\脑\网\络\团\队\x22,\x22newTeamCidMatch\x22:false,\x22isFromNewTeam\x22:1},\x22refContent\x22:\x22\x22,\x22bit_pack\x22:{\x22is_recommend\x22:1,\x22wap_flag\x22:0,\x22is_pic_contained\x22:1,\x22media_flag\x22:0,\x22help_flag\x22:0,\x22anonymous\x22:0,\x22is_really_anonymous\x22:0,\x22level_new\x22:1,\x22comment_flag\x22:0,\x22in_mis\x22:0,\x22auto_recommend\x22:1,\x22content_rich_flag\x22:1,\x22prior_flag\x22:0,\x22hidden_flag\x22:0,\x22rec_canceled_flag\x22:0,\x22mis_flag\x22:0,\x22file_flag\x22:0,\x22read_flag\x22:0,\x22is_challenge\x22:0,\x22ikaudio_flag\x22:0,\x22mavin_flag\x22:0,\x22is_delete_lock\x22:1,\x22authentic_state\x22:0,\x22is_compulsory_best\x22:0,\x22dynamic_stick_flag\x22:1,\x22video_flag\x22:0,\x22vote_affirmative\x22:0,\x22vote_negative\x22:0,\x22is_video\x22:0,\x22is_baiduyun\x22:0},\x22ext_pack\x22:{\x22anony_bad_value\x22:1,\x22anony_good_value\x22:4,\x22dynamic_stick_bonus\x22:2.33,\x22dynamic_stick_opTime\x22:1563364311,\x22dynamic_stick_opUid\x22:1073523415,\x22dynamic_stick_type\x22:2,\x22excellent_aduit_pass\x22:1,\x22excellent_pass_time\x22:1563364311,\x22excellent_tag\x22:\x22\热\门_\文\化\艺\术\x22,\x22ignore_spam\x22:15,\x22mode_begintime\x22:0,\x22mode_qtype\x22:0,\x22op_uid\x22:0,\x22partner\x22:[],\x22reco_weight\x22:3,\x22reply_entry\x22:\x22qb_excellent\x22,\x22submit_refer\x22:\x22team\x22,\x22team_id\x22:24270},\x22deleted\x22:0,\x22value_rank\x22:1010000,\x22threadId\x22:\x2212283918173\x22,\x22type\x22:\x22dynamicBest\x22,\x22next_rid\x22:3147222365,\x22pre_rid\x22:0,\x22team_id\x22:0,\x22userRewardWealth\x22:null,\x22uafrom\x22:\x22\x22,\x22imgUrl\x22:[[\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/5243fbf2b2119313d6f13b5b6b380cd790238daf\x22,\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/5243fbf2b2119313d6f13b5b6b380cd790238daf?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_600,h_800,limit_1\x22,\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/5243fbf2b2119313d6f13b5b6b380cd790238daf?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1\x22]],\x22replyAsk\x22:null,\x22is_appeal\x22:0,\x22musicInfo\x22:[],\x22tiebaInfo\x22:[],\x22is_partner\x22:1,\x22team_partner\x22:{\x22newTeamId\x22:24270,\x22newTeamName\x22:\x22\宇\宙\中\心\五\道\口\x22,\x22newTeamUrl\x22:\x22http:\\\/\\\/f.hiphotos.baidu.com\\\/zhidao\\\/pic\\\/item\\\/dc54564e9258d109a6f918c2dd58ccbf6c814da3.jpg\x22,\x22newTeamClass\x22:\x22\电\脑\网\络\x22,\x22cidMatch\x22:null}}]'); F.context('replies', '[{\x22rid\x22:3147222365,\x22content\x22:\x221.\用\成\品\手\表\消\磁\器\,\大\约\几\十\元\一\台(\内\部\是\一\个\线\圈\,\中\间\带\一\铁\芯\,\接50HZ\交\流\电\,\产\生\交\变\磁\场\消\磁)\,\也\可\自\制;
2.\把\手\表\放\在\一\块\没\有\磁\性\的\铁\板\上\几\天\,\磁\性\会\传\导\到\铁\板\上\,\当\然\铁\板\的\体\积\越\大\,\受\磁\能\力\也\就\越\大\,\效\果\也\越\好;
3.\将\手\表\缓\慢\穿\过\一\只\没\有\磁\性\的\铁\环\,\磁\性\会\留\到\铁\环\上;
4.\最\普\通\也\是\最\稳\妥\的\办\法\,\如\果\嫌\太\麻\烦\抑\或\是\觉\得\自\己\弄\磁\消\不\干\净\,\那\么\大\家\可\以\去\表\行\或\者\保\修\点\找\修\表\师\傅\修\理\。\x22,\x22contentRich\x22:\x22\x22,\x22contentText\x22:\x221.\用\成\品\手\表\消\磁\器\,\大\约\几\十\元\一\台(\内\部\是\一\个\线\圈\,\中\间\带\一\铁\芯\,\接50HZ\交\流\电\,\产\生\交\变\磁\场\消\磁)\,\也\可\自\制;\\r\\n2.\把\手\表\放\在\一\块\没\有\磁\性\的\铁\板\上\几\天\,\磁\性\会\传\导\到\铁\板\上\,\当\然\铁\板\的\体\积\越\大\,\受\磁\能\力\也\就\越\大\,\效\果\也\越\好;\\r\\n3.\将\手\表\缓\慢\穿\过\一\只\没\有\磁\性\的\铁\环\,\磁\性\会\留\到\铁\环\上;\\r\\n4.\最\普\通\也\是\最\稳\妥\的\办\法\,\如\果\嫌\太\麻\烦\抑\或\是\觉\得\自\己\弄\磁\消\不\干\净\,\那\么\大\家\可\以\去\表\行\或\者\保\修\点\找\修\表\师\傅\修\理\。\x22,\x22publishTime\x22:\x222020-01-07\x22,\x22c_timestamp\x22:1578383917,\x22isAdopt\x22:0,\x22user\x22:{\x22uid\x22:4434457384,\x22name\x22:\x22\中\环0044\x22,\x22imId\x22:\x222873d6d0bbb730303434g500801000000\x22,\x22isAnonymous\x22:0,\x22isUnLogin\x22:0,\x22isCurrentUser\x22:0,\x22isNoUserName\x22:0,\x22iconType\x22:6,\x22sex\x22:1,\x22isAuth\x22:0,\x22isExpert\x22:0,\x22isExpertImport\x22:0,\x22isUserAdmin\x22:0,\x22isFamous\x22:0,\x22isMaster\x22:0,\x22isFromTorch\x22:0,\x22isFilter\x22:1,\x22isOpenApp\x22:0,\x22encodeUid\x22:\x2228734069236f25705e79g500801000000\x22,\x22gradeIndex\x22:3,\x22grAnswerNum\x22:5,\x22praiseNum\x22:63,\x22goodRate\x22:12.820512820513,\x22adoptRate\x22:6,\x22selfDefinedPhoto\x22:0,\x22isAppAuth\x22:0,\x22answerNum\x22:\x222305\x22,\x22helpNum\x22:\x2210.4\万\x22,\x22iconChange\x22:true,\x22showInfo\x22:{\x22type\x22:2,\x22partnerId\x22:112207,\x22name\x22:\x22\手\表\维\修\中\心\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/b151f8198618367ac054af0720738bd4b21ce50f?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1\x22,\x22slogan\x22:\x22\手\表\维\修\、\保\养\、\鉴\定\、\x22,\x22siteUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/zhidao.baidu.com\\\/business\\\/profile?id=112207&role=business\x22,\x22v_type\x22:4,\x22intro\x22:\x22\中\心\配\置\专\业\人\员\回\答\信\息\、\接\听\电\话\,\了\解\客\户\需\求\并\解\答\疑\问\,\并\且\实\行\现\场\维\修\、\立\等\可\取\的\便\利\服\务\。\x22,\x22businessId\x22:112207,\x22encodeUid\x22:\x225c564069236f25705e79ga2fa00100000\x22,\x22thumbNum\x22:157},\x22business\x22:{\x22businessId\x22:112207,\x22cid\x22:106,\x22name\x22:\x22\手\表\维\修\中\心\x22,\x22uid\x22:17596390987356,\x22uname\x22:\x22\名\表\售\后\中\心1\x22,\x22siteUrl\x22:\x22\x22,\x22slogan\x22:\x22\手\表\维\修\、\保\养\、\鉴\定\、\x22,\x22main\x22:\x22\手\表\进\水\、\手\表\受\潮\、\手\表\走\快\、\手\表\走\慢\、\手\表\偷\停 \、\等\等\。\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/b151f8198618367ac054af0720738bd4b21ce50f?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1\x22,\x22intro\x22:\x22\中\心\配\置\专\业\人\员\回\答\信\息\、\接\听\电\话\,\了\解\客\户\需\求\并\解\答\疑\问\,\并\且\实\行\现\场\维\修\、\立\等\可\取\的\便\利\服\务\。\x22,\x22type\x22:0,\x22insType\x22:1,\x22xzhId\x22:0,\x22servicePhone\x22:\x22010-53368032\x22,\x22replyNum\x22:6923,\x22thumbNum\x22:157,\x22vipLevel\x22:0,\x22vipRights\x22:\x221,2,3\x22,\x22pluginInfo\x22:[],\x22isBrandBusiness\x22:false,\x22encodeUid\x22:\x225c564069236f25705e79ga2fa00100000\x22},\x22isFromBusiness\x22:112207},\x22goodValueNum\x22:0,\x22badValueNum\x22:0,\x22refContent\x22:\x22\x22,\x22bit_pack\x22:{\x22is_recommend\x22:0,\x22wap_flag\x22:0,\x22is_pic_contained\x22:0,\x22media_flag\x22:0,\x22help_flag\x22:0,\x22anonymous\x22:0,\x22is_really_anonymous\x22:0,\x22level_new\x22:1,\x22comment_flag\x22:0,\x22in_mis\x22:0,\x22auto_recommend\x22:0,\x22content_rich_flag\x22:0,\x22prior_flag\x22:0,\x22hidden_flag\x22:0,\x22rec_canceled_flag\x22:0,\x22mis_flag\x22:0,\x22file_flag\x22:0,\x22read_flag\x22:0,\x22is_challenge\x22:0,\x22ikaudio_flag\x22:0,\x22mavin_flag\x22:0,\x22is_delete_lock\x22:0,\x22authentic_state\x22:0,\x22is_compulsory_best\x22:0,\x22dynamic_stick_flag\x22:0,\x22video_flag\x22:0,\x22vote_affirmative\x22:0,\x22vote_negative\x22:0,\x22is_video\x22:0,\x22is_baiduyun\x22:0},\x22ext_pack\x22:{\x22business\x22:{\x22businessId\x22:112207},\x22from_feedback\x22:1,\x22mode_begintime\x22:0,\x22mode_qtype\x22:0,\x22op_uid\x22:0,\x22partner\x22:[],\x22reply_entry\x22:\x22qb_none_none\x22},\x22isSupport\x22:null,\x22evaluatedType\x22:null,\x22deleted\x22:0,\x22value_rank\x22:1005988,\x22type\x22:\x22normal\x22,\x22threadId\x22:\x2212588889461\x22,\x22next_rid\x22:507926811,\x22pre_rid\x22:3070979543,\x22team_id\x22:0,\x22userRewardWealth\x22:null,\x22uafrom\x22:\x22\x22,\x22replyAsk\x22:null,\x22is_appeal\x22:0,\x22musicInfo\x22:[],\x22tiebaInfo\x22:[]},{\x22rid\x22:507926811,\x22content\x22:\x22\网\上\找\到\两\个\方\法\,\供\参\考\:
\一\、
1\、\家\里\有\磁\铁\就\行\。\将\带\有\弱\磁\的\手\表\在\有\强\磁\性\的\磁\铁\上\方2\公\分\左\右\来\回\摇\动\三/\四\次\,\手\表\上\的\弱\磁\就\会\被\磁\铁\吸\走\。\然\后\,\用\指\南\针\检\验\一\下\,\就\知\道\手\表\退\磁\了\没\有\。
2\、\超\市\里\售\货\用\的\退\磁\器\也\能\退\磁\。
3\、\使\用\以\上\退\磁\办\法\时\,\要\注\意\方\法\,\弄\不\好\,\手\表\不\仅\没\退\磁\,\反\而\会\加\磁\。 \(\注\意\正\负\极\)
\补\充\:
\要\知\道\手\表\有\否\带\磁\,\最\简\单\的\办\法\就\是\用\指\南\针\来\检\验\啦\。
\将\指\南\针\靠\近\手\表\或\者\手\表\靠\近\指\南\针\,\指\南\针\有\动\,\说\明\手\表\有\带\磁\;\指\南\针\没\动\,\说\明\手\表\没\带\磁\。
\二\、
1\、\退\磁\可\以\去\钟\表\维\修\店\进\行\,\应\该\是\举\手\之\劳\,\轻\而\易\举\地\事\情\,\但\也\要\求\做\全\方\位\地\退\磁\才\能\完\全\去\净 \。
2\、\如\果\远\离\钟\表\店\维\修\不\方\便\的\话\,\可\找\一\块\中\间\呈\圆\圈\形\、\没\有\受\磁\的\铁\块(\环\)\,\竖\在\桌\子\上\,\将\手\表\从\铁\块\圆\圈\中\慢\慢\地\穿\来\穿\去\,\手\表\上\的\磁\就\会\被\铁\块\吸\收\;
3\、\也\可\以\把\手\表\放\在\一\块\干\净\的\没\有\受\磁\的\铁\板\上\,\这\样\两\天\以\后\手\表\的\磁\性\也\会\逐\渐\消\失\。\x22,\x22contentRich\x22:\x22\x22,\x22contentText\x22:\x22\网\上\找\到\两\个\方\法\,\供\参\考\:\\r\\n\一\、\\r\\n1\、\家\里\有\磁\铁\就\行\。\将\带\有\弱\磁\的\手\表\在\有\强\磁\性\的\磁\铁\上\方2\公\分\左\右\来\回\摇\动\三\\\/\四\次\,\手\表\上\的\弱\磁\就\会\被\磁\铁\吸\走\。\然\后\,\用\指\南\针\检\验\一\下\,\就\知\道\手\表\退\磁\了\没\有\。\\r\\n2\、\超\市\里\售\货\用\的\退\磁\器\也\能\退\磁\。\\r\\n3\、\使\用\以\上\退\磁\办\法\时\,\要\注\意\方\法\,\弄\不\好\,\手\表\不\仅\没\退\磁\,\反\而\会\加\磁\。 \(\注\意\正\负\极\)\\r\\n\补\充\: \\r\\n\要\知\道\手\表\有\否\带\磁\,\最\简\单\的\办\法\就\是\用\指\南\针\来\检\验\啦\。 \\r\\n\将\指\南\针\靠\近\手\表\或\者\手\表\靠\近\指\南\针\,\指\南\针\有\动\,\说\明\手\表\有\带\磁\;\指\南\针\没\动\,\说\明\手\表\没\带\磁\。 \\r\\n\\r\\n\二\、\\r\\n1\、\退\磁\可\以\去\钟\表\维\修\店\进\行\,\应\该\是\举\手\之\劳\,\轻\而\易\举\地\事\情\,\但\也\要\求\做\全\方\位\地\退\磁\才\能\完\全\去\净 \。\\r\\n2\、\如\果\远\离\钟\表\店\维\修\不\方\便\的\话\,\可\找\一\块\中\间\呈\圆\圈\形\、\没\有\受\磁\的\铁\块(\环\)\,\竖\在\桌\子\上\,\将\手\表\从\铁\块\圆\圈\中\慢\慢\地\穿\来\穿\去\,\手\表\上\的\磁\就\会\被\铁\块\吸\收\;\\r\\n3\、\也\可\以\把\手\表\放\在\一\块\干\净\的\没\有\受\磁\的\铁\板\上\,\这\样\两\天\以\后\手\表\的\磁\性\也\会\逐\渐\消\失\。\x22,\x22publishTime\x22:\x222010-08-10\x22,\x22c_timestamp\x22:1281429212,\x22isAdopt\x22:1,\x22user\x22:{\x22uid\x22:8962522,\x22name\x22:\x22memory_cat\x22,\x22imId\x22:\x22dac16d656d6f72795f6361748800\x22,\x22isAnonymous\x22:0,\x22isUnLogin\x22:0,\x22isCurrentUser\x22:0,\x22isNoUserName\x22:0,\x22iconType\x22:6,\x22sex\x22:1,\x22isAuth\x22:0,\x22isExpert\x22:0,\x22isExpertImport\x22:0,\x22isUserAdmin\x22:0,\x22isFamous\x22:0,\x22isMaster\x22:0,\x22isFromTorch\x22:0,\x22isFilter\x22:0,\x22isOpenApp\x22:0,\x22encodeUid\x22:\x22dac14069236f25705e798800\x22,\x22gradeIndex\x22:6,\x22grAnswerNum\x22:65,\x22praiseNum\x22:270,\x22goodRate\x22:39.393939393939,\x22adoptRate\x22:0,\x22carefield\x22:[{\x22cid\x22:163,\x22cname\x22:\x22\生\活\常\识\x22},{\x22cid\x22:185,\x22cname\x22:\x22\商\务\文\书\x22},{\x22cid\x22:96,\x22cname\x22:\x22\电\影\x22},{\x22cid\x22:948,\x22cname\x22:\x22\司\法\考\试\x22}],\x22selfDefinedPhoto\x22:0,\x22isAppAuth\x22:0,\x22answerNum\x22:\x22158\x22,\x22helpNum\x22:\x220\x22,\x22iconChange\x22:true,\x22showInfo\x22:{\x22type\x22:0,\x22partnerId\x22:8962522,\x22name\x22:\x22memory_cat\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/himg.bdimg.com\\\/sys\\\/portrait\\\/item\\\/dac16d656d6f72795f6361748800.jpg\x22,\x22slogan\x22:\x22LV.6\x22,\x22siteUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/zhidao.baidu.com\\\/mucenter\\\/homepage?uid=dac14069236f25705e798800&role=ugc\x22,\x22v_type\x22:0}},\x22goodValueNum\x22:22,\x22badValueNum\x22:12,\x22refContent\x22:\x22
http:\\\/\\\/iask.sina.com.cn\\\/b\\\/7923534.html<\\\/a>\;http:\\\/\\\/wenwen.soso.com\\\/z\\\/q137595261.htm<\\\/a>\x22,\x22bit_pack\x22:{\x22is_recommend\x22:0,\x22wap_flag\x22:0,\x22is_pic_contained\x22:0,\x22media_flag\x22:0,\x22help_flag\x22:0,\x22anonymous\x22:0,\x22is_really_anonymous\x22:0,\x22level_new\x22:1,\x22comment_flag\x22:1,\x22in_mis\x22:0,\x22auto_recommend\x22:0,\x22content_rich_flag\x22:0,\x22prior_flag\x22:1,\x22hidden_flag\x22:0,\x22rec_canceled_flag\x22:0,\x22mis_flag\x22:0,\x22file_flag\x22:0,\x22read_flag\x22:0,\x22is_challenge\x22:0,\x22ikaudio_flag\x22:0,\x22mavin_flag\x22:0,\x22is_delete_lock\x22:0,\x22authentic_state\x22:0,\x22is_compulsory_best\x22:0,\x22dynamic_stick_flag\x22:0,\x22video_flag\x22:0,\x22vote_affirmative\x22:0,\x22vote_negative\x22:0,\x22is_video\x22:0,\x22is_baiduyun\x22:0},\x22ext_pack\x22:{\x22anony_bad_value\x22:9,\x22anony_good_value\x22:16,\x22authentic_refuse\x22:2,\x22authentic_time\x22:1441099662,\x22reason_1_3\x22:1,\x22recTime\x22:1507419560,\x22relate_word\x22:[\x22\铁\板\x22,\x22\退\磁\器\x22,\x22\退\磁\x22,\x22\指\南\针\x22]},\x22isSupport\x22:null,\x22evaluatedType\x22:null,\x22deleted\x22:0,\x22value_rank\x22:1004781,\x22type\x22:\x22normal\x22,\x22threadId\x22:\x222031707245\x22,\x22next_rid\x22:3247822341,\x22pre_rid\x22:3147222365,\x22team_id\x22:0,\x22userRewardWealth\x22:null,\x22uafrom\x22:\x22\x22,\x22replyAsk\x22:null,\x22is_appeal\x22:0,\x22musicInfo\x22:[],\x22tiebaInfo\x22:[]},{\x22rid\x22:3247822341,\x22content\x22:\x22\手\表\经\常\出\现\在\这\些\(\手\机\,\电\视\机\,\电\脑\)\电\器\旁\边\,\被\磁\化\后\,\其\磁\性\不\会\自\己\退\去\,\轻\则\影\响\手\表\的\计\时\,\重\则\直\接\停\走\。\虽\然\自\己\在\家\可\以\按\网\上\的\方\法\消\磁\,\但\是\容\易\会\出\现\消\磁\不\干\净\情\况\出\现\,\影\响\机\芯\的\运\作\。\需\要\消\磁\其\实\很\简\单\,\建\议\您\去\专\业\的\维\修\网\点\用\退\磁\机\器\,\一\两\分\钟\就\可\以\完\美\解\决\。
\x22,\x22contentRich\x22:\x22

\手\表\经\常\出\现\在\这\些\(\手\机\,\电\视\机\,\电\脑\)\电\器\旁\边\,\被\磁\化\后\,\其\磁\性\不\会\自\己\退\去\,\轻\则\影\响\手\表\的\计\时\,\重\则\直\接\停\走\。\虽\然\自\己\在\家\可\以\按\网\上\的\方\法\消\磁\,\但\是\容\易\会\出\现\消\磁\不\干\净\情\况\出\现\,\影\响\机\芯\的\运\作\。\需\要\消\磁\其\实\很\简\单\,\建\议\您\去\专\业\的\维\修\网\点\用\退\磁\机\器\,\一\两\分\钟\就\可\以\完\美\解\决\。<\\\/strong>
<\\\/p>\x22,\x22contentText\x22:\x22\手\表\经\常\出\现\在\这\些\(\手\机\,\电\视\机\,\电\脑\)\电\器\旁\边\,\被\磁\化\后\,\其\磁\性\不\会\自\己\退\去\,\轻\则\影\响\手\表\的\计\时\,\重\则\直\接\停\走\。\虽\然\自\己\在\家\可\以\按\网\上\的\方\法\消\磁\,\但\是\容\易\会\出\现\消\磁\不\干\净\情\况\出\现\,\影\响\机\芯\的\运\作\。\需\要\消\磁\其\实\很\简\单\,\建\议\您\去\专\业\的\维\修\网\点\用\退\磁\机\器\,\一\两\分\钟\就\可\以\完\美\解\决\。\\n\x22,\x22publishTime\x22:\x222020-05-01\x22,\x22c_timestamp\x22:1588340166,\x22isAdopt\x22:0,\x22user\x22:{\x22uid\x22:3987884454,\x22name\x22:\x22\十\二\刻\度\x22,\x22imId\x22:\x22a649e58d81e4ba8ce588bbe5baa6b2ed\x22,\x22isAnonymous\x22:0,\x22isUnLogin\x22:0,\x22isCurrentUser\x22:0,\x22isNoUserName\x22:0,\x22iconType\x22:6,\x22sex\x22:1,\x22isAuth\x22:0,\x22isExpert\x22:0,\x22isExpertImport\x22:0,\x22isUserAdmin\x22:0,\x22isFamous\x22:0,\x22isMaster\x22:0,\x22isFromTorch\x22:0,\x22isFilter\x22:0,\x22isOpenApp\x22:0,\x22encodeUid\x22:\x22a6494069236f25705e79b2ed\x22,\x22gradeIndex\x22:10,\x22grAnswerNum\x22:657,\x22praiseNum\x22:1678,\x22goodRate\x22:90.620689655172,\x22adoptRate\x22:94,\x22carefield\x22:[{\x22cid\x22:80,\x22cname\x22:\x22\生\活\x22}],\x22selfDefinedPhoto\x22:1,\x22isAppAuth\x22:0,\x22answerNum\x22:\x228894\x22,\x22helpNum\x22:\x2221.8\万\x22,\x22iconChange\x22:true,\x22showInfo\x22:{\x22type\x22:2,\x22partnerId\x22:113014,\x22name\x22:\x22\十\二\刻\度\表\主\服\务\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/d62a6059252dd42ab0c09fb80c3b5bb5c8eab8dc?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1\x22,\x22slogan\x22:\x22\国\内\领\先\的\互\联\网\手\表\后\市\场\服\务\平\台\x22,\x22siteUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/zhidao.baidu.com\\\/business\\\/profile?id=113014&role=business\x22,\x22v_type\x22:4,\x22intro\x22:\x22\x22,\x22businessId\x22:113014,\x22encodeUid\x22:\x22a6494069236f25705e79b2ed\x22,\x22thumbNum\x22:1675},\x22business\x22:{\x22businessId\x22:113014,\x22cid\x22:106,\x22name\x22:\x22\十\二\刻\度\表\主\服\务\x22,\x22uid\x22:3987884454,\x22uname\x22:\x22\十\二\刻\度\x22,\x22siteUrl\x22:\x22\x22,\x22slogan\x22:\x22\国\内\领\先\的\互\联\网\手\表\后\市\场\服\务\平\台\x22,\x22main\x22:\x22\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\\\/d62a6059252dd42ab0c09fb80c3b5bb5c8eab8dc?x-bce-process=image\\\/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1\x22,\x22intro\x22:\x22\x22,\x22type\x22:0,\x22insType\x22:1,\x22servicePhone\x22:\x22\x22,\x22replyNum\x22:8530,\x22thumbNum\x22:1675,\x22vipLevel\x22:0,\x22vipRights\x22:\x221,2,3\x22,\x22pluginInfo\x22:[],\x22isBrandBusiness\x22:false,\x22encodeUid\x22:\x22a6494069236f25705e79b2ed\x22},\x22isFromBusiness\x22:113014},\x22goodValueNum\x22:0,\x22badValueNum\x22:0,\x22refContent\x22:\x22\x22,\x22bit_pack\x22:{\x22is_recommend\x22:0,\x22wap_flag\x22:0,\x22is_pic_contained\x22:0,\x22media_flag\x22:0,\x22help_flag\x22:0,\x22anonymous\x22:0,\x22is_really_anonymous\x22:0,\x22level_new\x22:1,\x22comment_flag\x22:0,\x22in_mis\x22:0,\x22auto_recommend\x22:0,\x22content_rich_flag\x22:1,\x22prior_flag\x22:0,\x22hidden_flag\x22:0,\x22rec_canceled_flag\x22:0,\x22mis_flag\x22:0,\x22file_flag\x22:0,\x22read_flag\x22:0,\x22is_challenge\x22:0,\x22ikaudio_flag\x22:0,\x22mavin_flag\x22:0,\x22is_delete_lock\x22:0,\x22authentic_state\x22:0,\x22is_compulsory_best\x22:0,\x22dynamic_stick_flag\x22:0,\x22video_flag\x22:0,\x22vote_affirmative\x22:0,\x22vote_negative\x22:0,\x22is_video\x22:0,\x22is_baiduyun\x22:0},\x22ext_pack\x22:{\x22business\x22:{\x22businessId\x22:113014},\x22from_feedback\x22:1,\x22mode_begintime\x22:0,\x22mode_qtype\x22:0,\x22op_uid\x22:0,\x22partner\x22:[],\x22reply_entry\x22:\x22qb_none_none\x22},\x22isSupport\x22:null,\x22evaluatedType\x22:null,\x22deleted\x22:0,\x22value_rank\x22:1003139,\x22type\x22:\x22normal\x22,\x22threadId\x22:\x2212991289365\x22,\x22next_rid\x22:507916907,\x22pre_rid\x22:507926811,\x22team_id\x22:0,\x22userRewardWealth\x22:null,\x22uafrom\x22:\x22\x22,\x22replyAsk\x22:null,\x22is_appeal\x22:0,\x22musicInfo\x22:[],\x22tiebaInfo\x22:[]},{\x22rid\x22:507916907,\x22content\x22:\x22\如\果\手\表\的\指\针\被\磁\化\了\,\建\议\你\换\一\块\吧\,\基\本\上\没\办\法\了\x22,\x22contentRich\x22:\x22\x22,\x22contentText\x22:\x22\如\果\手\表\的\指\针\被\磁\化\了\,\建\议\你\换\一\块\吧\,\基\本\上\没\办\法\了\x22,\x22publishTime\x22:\x222010-08-10\x22,\x22c_timestamp\x22:1281427317,\x22isAdopt\x22:0,\x22user\x22:{\x22uid\x22:33349901,\x22name\x22:\x22caijiang_1216\x22,\x22imId\x22:\x220de16361696a69616e675f31323136fc01\x22,\x22isAnonymous\x22:0,\x22isUnLogin\x22:0,\x22isCurrentUser\x22:0,\x22isNoUserName\x22:0,\x22iconType\x22:6,\x22sex\x22:1,\x22isAuth\x22:0,\x22isExpert\x22:0,\x22isExpertImport\x22:0,\x22isUserAdmin\x22:0,\x22isFamous\x22:0,\x22isMaster\x22:0,\x22isFromTorch\x22:0,\x22isFilter\x22:0,\x22isOpenApp\x22:0,\x22encodeUid\x22:\x220de14069236f25705e79fc01\x22,\x22gradeIndex\x22:3,\x22grAnswerNum\x22:11,\x22praiseNum\x22:18,\x22goodRate\x22:25.581395348837,\x22adoptRate\x22:0,\x22selfDefinedPhoto\x22:0,\x22isAppAuth\x22:0,\x22answerNum\x22:\x2294\x22,\x22helpNum\x22:\x2222.8\万\x22,\x22iconChange\x22:true,\x22showInfo\x22:{\x22type\x22:0,\x22partnerId\x22:33349901,\x22name\x22:\x22caijiang_1216\x22,\x22imgUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/himg.bdimg.com\\\/sys\\\/portrait\\\/item\\\/0de16361696a69616e675f31323136fc01.jpg\x22,\x22slogan\x22:\x22LV.3\x22,\x22siteUrl\x22:\x22https:\\\/\\\/zhidao.baidu.com\\\/mucenter\\\/homepage?uid=0de14069236f25705e79fc01&role=ugc\x22,\x22v_type\x22:0}},\x22goodValueNum\x22:2,\x22badValueNum\x22:20,\x22refContent\x22:\x22\x22,\x22bit_pack\x22:{\x22is_recommend\x22:0,\x22wap_flag\x22:0,\x22is_pic_contained\x22:0,\x22media_flag\x22:0,\x22help_flag\x22:0,\x22anonymous\x22:0,\x22is_really_anonymous\x22:0,\x22level_new\x22:1,\x22comment_flag\x22:0,\x22in_mis\x22:0,\x22auto_recommend\x22:0,\x22content_rich_flag\x22:0,\x22prior_flag\x22:0,\x22hidden_flag\x22:0,\x22rec_canceled_flag\x22:0,\x22mis_flag\x22:0,\x22file_flag\x22:0,\x22read_flag\x22:0,\x22is_challenge\x22:0,\x22ikaudio_flag\x22:0,\x22mavin_flag\x22:0,\x22is_delete_lock\x22:0,\x22authentic_state\x22:0,\x22is_compulsory_best\x22:0,\x22dynamic_stick_flag\x22:0,\x22video_flag\x22:0,\x22vote_affirmative\x22:0,\x22vote_negative\x22:0,\x22is_video\x22:0,\x22is_baiduyun\x22:0},\x22ext_pack\x22:{\x22anony_bad_value\x22:9},\x22isSupport\x22:null,\x22evaluatedType\x22:null,\x22deleted\x22:0,\x22value_rank\x22:999390,\x22type\x22:\x22normal\x22,\x22threadId\x22:\x222031667629\x22,\x22next_rid\x22:3201329579,\x22pre_rid\x22:3247822341,\x22team_id\x22:0,\x22userRewardWealth\x22:null,\x22uafrom\x22:\x22\x22,\x22replyAsk\x22:null,\x22is_appeal\x22:0,\x22musicInfo\x22:[],\x22tiebaInfo\x22:[]}]'); F.context('myAnswer', 'null'); // 头条流量标识 F.context('isToutiaoApp', 0); // wise导流排除北上广深四城市 F.context('lbscity', 1); // 是否有料qb页 F.context('discussion', 0); //招财猫合作 F.context('hasWealthCat', '0'); // 回答拉新实验组 F.context('isNewWapPage', '1'); // 回答拉新实验组是否点赞 F.context('isTeamAnswerLike', '0'); // 淘宝商品卡实验分组 F.context('bjhGoodsReply_flag', 0) F.context('liveCard', 'null'); // 异步缓存页面标记 F.context('asyncCache', 0); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-common:widget/iknow-header/toggle-header/toggle-header.es'], function (th) { th.init(); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; var headerContainer = '#iknow-common-header'; var searchContainer = '#search-box'; require.async(['m-common:widget/iknow-header/iknow-header-async'], function(header){ header.init(headerContainer,{ nettype: '0', frameQids: [], isLogin: 0, searchWord: "电脑", anonymousAsk: 1 }); }); require.async(['m-common:widget/iknow-header/search'],function(search){ var offsetX = -51; var offsetY = 38; search.init(headerContainer, searchContainer, { x: offsetX, y: offsetY }); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; F.context('cmsKey', 'top:defs|mid:defs|fb:'); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/ad-top-brand/ad-top-brand-asp-async'], function(b){ b.init($('#wgt-top-asp-brand')); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/top-tip/top-tip.es'], function (fun) { fun.getQbResource({ user: {"isAsker":0,"isReplyer":0,"id":null}, question: {"qid":"173694582","title":"手表怎么去磁","publishTime":"2010-08-10","finishTime":"2010-08-11","c_timestamp":1281427221,"user":{"uid":221743851,"name":"jbp232231a088","imId":"eb8a6a627032333232333161303838370d","isAnonymous":1,"isUnLogin":0,"isNoUserName":0,"iconType":6,"sex":1,"isSMSImport":0,"isAuth":0,"encodeUid":"eb8a4069236f25705e79370d","gradeIndex":4,"grAnswerNum":0,"praiseNum":0,"goodRate":0,"selfDefinedPhoto":0},"content":"手表怎么去磁","contentRich":"手表怎么去磁

<\/a><\/p>","supplyRich":"","isLock":0,"score":0,"thankWord":"","replyCount":7,"replyNum":6,"type":"宸茶В鍐","isRec":null,"isAnswer":0,"hasLBS":0,"LBSAddress":null,"LBSLng":null,"LBSLat":null,"isPushTieba":0,"isLbsTieba":null,"pushTiebaName":null,"deleted":0,"bit_pack":{"auto_vote":0,"review_deleted":0,"admin_set_close_flag":0,"wap_flag":0,"is_pic_contained":0,"anonymous":1,"level_new":1,"has_excellent_answer":0,"released":0,"locked":0,"reply_locked":0,"content_rich_flag":1,"sup_rich_flag":0,"content_pic_flag":1,"ps_unindex_flag":0,"rank_flag":1,"high_value_flag":0,"mis_flag":0,"unsupport_flag":0,"sms_flag":0,"get_wealth_flag":0,"unpush_flag":1,"unpush_browse_flag":0,"is_challenge":0,"is_zhima":0,"is_tag":1,"authentic_state":0,"number_risk_flag":0,"is_high_risk":0,"is_low_quality":0,"is_excellent":1,"compulsory_best_status":0,"dynamic_rank_flag":1,"discussion_flag":0,"is_new_tag":0,"is_video":0,"comment_locked":0,"stop_rec_video":0},"ext_pack":{"business":[112207,87359,113014],"dynamic_opTime":1589188959,"excellent_aduit_pass":1,"excellent_show":1,"feedback_count":1,"feedback_time":1588340166,"keyword":"手表","reco_img":[50772580117],"relate_keyword":["表受磁了"],"ugc_img_count":0},"classInfo":[],"encode_qid":"173694582","import_id":0,"officialTip":null,"isHighRisk":0,"isReplyLocked":0,"isDyRank":1,"vvideo_info":[],"cid":null,"cname":null,"status":2,"isHighQuality":0,"isExcellent":1,"stopRecVideo":0,"oldQid":173694582,"imgUrl":[["https:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/9213b07eca80653819c0d9f19cdda144ad34822d","https:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/9213b07eca80653819c0d9f19cdda144ad34822d?x-bce-process=image\/resize,m_lfit,w_600,h_800,limit_1","https:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/9213b07eca80653819c0d9f19cdda144ad34822d?x-bce-process=image\/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1"]],"supImgUrl":[],"is_appeal":0,"tags":[{"服饰tagname":null}],"content_cid":["106","108","106108","108106"],"lv1_name":"健康生活","lv2_name":"生活","isReplyLowQuality":0,"myquestion":0}, pageType: "index", toptipEl: '.wgt-top-tip', doodleEl: '.doodle-container', cornerEl: '.corner-entry' }) }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/question-desc/question-desc','m-common:widget/js/util/log/log'], function (q, log) { log.exist('question_has_desc'); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/question-image/question-image','m-common:widget/js/util/log/log'], function (q, log) { log.exist('question_has_image'); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-common:widget/lib/gmu/zepto/zepto','m-question-new:widget/question-answer/question-answer'],function($, answer){ answer.init($('#w-1')); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/question/question'], function() {}); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-question-new:widget/reply_ad/reply_ad'], function(replyAd){ replyAd.init({ ptrId: '', ptrRole: '' }); }); }(); !function(){var F = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).F;var require = (window.__IKNOW_GLOBAL__ || window).require; require.async(['m-common:widget/lib/gmu/zepto/zepto','m-question-new:widget/detail-full/detail-async'],function($, detail){ //这部分内容会被加载更多问题功能引用,整个html被写入,不加timeout会导致js执行的时候dom尚未渲染完毕 setTimeout(function(){ detail.init({ container: $("#w-2"), foldHeight: '0', longFoldFlag: true, isFoldAnswer: '1', toNaSample: 0, evaluatedType: '', uid: 'd96f4069236f25705e796072', reply: {"rid":3070979543,"content":"1、专业消磁。上磁是一种比较普遍的现象,解决方法并不困难,只需到授权维修部用专门设备进行退磁,仅需短短30秒钟,手表就能退磁,对手表的性能不会有影响。
2、自行消磁。找一块中间空心呈圆形的未受磁化影响的铁块,坚立于桌上,然后手表上的磁性就可以被铁块“吸”去,使手表恢复正常。也可以花几十块钱购买一个消磁器,方便手表受磁时使用。
3、日常手表消磁的情况,找个表店麻烦师傅帮忙消磁,一般表店都会免费服务的,毕竟消磁不用太多技术,一般表店都有消磁器,把放手表在消磁器上面,按开关即可,非常方便。
扩展资料:
卡片消磁
生活中最常见的磁卡有银行卡、购物卡等,这些卡片上镶嵌磁条以储存信息,当磁条接触含有强磁场的物体,就会使储存在磁条中的信息遭到破坏发生“紊乱”,这种故障俗称“消磁”。预防磁卡消磁的方法有:尽可能远离电磁炉、微波炉、电视机、冰箱等电器周围的高磁场所。
尽量不要和手机、电脑、掌上电脑、磁铁、文曲星、商务通或可能带有磁性的金属等带磁物品放在一起,不要将磁卡随意扔在杂乱的包中以防止尖锐物品磨损、刮伤磁条或扭曲折坏;多张银行卡不要紧贴在一起存放,也不要背对背放置,避免磁条相互摩擦、碰撞。
参考资料:百度百科-消磁
","contentRich":"

1、专业消磁。上磁是一种比较普遍的现象,解决方法并不困难,只需到授权维修部用专门设备进行退磁,仅需短短30秒钟,手表就能退磁,对手表的性能不会有影响。<\/p>

2、自行消磁。找一块中间空心呈圆形的未受磁化影响的铁块,坚立于桌上,然后手表上的磁性就可以被铁块“吸”去,使手表恢复正常。也可以花几十块钱购买一个消磁器,方便手表受磁时使用。<\/p>

3、日常手表消磁的情况,找个表店麻烦师傅帮忙消磁,一般表店都会免费服务的,毕竟消磁不用太多技术,一般表店都有消磁器,把放手表在消磁器上面,按开关即可,非常方便。
<\/p>

<\/a><\/p>

扩展资料<\/strong>:<\/p>

卡片消磁<\/p>

生活中最常见的磁卡有银行卡、购物卡等,这些卡片上镶嵌磁条以储存信息,当磁条接触含有强磁场的物体,就会使储存在磁条中的信息遭到破坏发生“紊乱”,这种故障俗称“消磁”。预防磁卡消磁的方法有:尽可能远离电磁炉、微波炉、电视机、冰箱等电器周围的高磁场所。<\/p>

尽量不要和手机、电脑、掌上电脑、磁铁、文曲星、商务通或可能带有磁性的金属等带磁物品放在一起,不要将磁卡随意扔在杂乱的包中以防止尖锐物品磨损、刮伤磁条或扭曲折坏;多张银行卡不要紧贴在一起存放,也不要背对背放置,避免磁条相互摩擦、碰撞。<\/p>

参考资料<\/strong>:百度百科-消磁<\/a><\/p>","contentText":"1、专业消磁。上磁是一种比较普遍的现象,解决方法并不困难,只需到授权维修部用专门设备进行退磁,仅需短短30秒钟,手表就能退磁,对手表的性能不会有影响。\n2、自行消磁。找一块中间空心呈圆形的未受磁化影响的铁块,坚立于桌上,然后手表上的磁性就可以被铁块“吸”去,使手表恢复正常。也可以花几十块钱购买一个消磁器,方便手表受磁时使用。\n3、日常手表消磁的情况,找个表店麻烦师傅帮忙消磁,一般表店都会免费服务的,毕竟消磁不用太多技术,一般表店都有消磁器,把放手表在消磁器上面,按开关即可,非常方便。\n\n扩展资料:\n卡片消磁\n生活中最常见的磁卡有银行卡、购物卡等,这些卡片上镶嵌磁条以储存信息,当磁条接触含有强磁场的物体,就会使储存在磁条中的信息遭到破坏发生“紊乱”,这种故障俗称“消磁”。预防磁卡消磁的方法有:尽可能远离电磁炉、微波炉、电视机、冰箱等电器周围的高磁场所。\n尽量不要和手机、电脑、掌上电脑、磁铁、文曲星、商务通或可能带有磁性的金属等带磁物品放在一起,不要将磁卡随意扔在杂乱的包中以防止尖锐物品磨损、刮伤磁条或扭曲折坏;多张银行卡不要紧贴在一起存放,也不要背对背放置,避免磁条相互摩擦、碰撞。\n参考资料:百度百科-消磁\n","goodValueNum":5,"badValueNum":1,"publishTime":"2019-07-17","c_timestamp":1563327790,"isBest":0,"isGood":0,"isRec":1,"isSupport":null,"evaluatedType":null,"user":{"uid":1918922713,"name":"宫衾shmily","imId":"d96fe5aeabe8a1be73686d696c796072","isAnonymous":0,"isUnLogin":0,"isCurrentUser":0,"isNoUserName":0,"iconType":6,"sex":1,"isAuth":0,"isExpert":0,"isExpertImport":0,"isUserAdmin":0,"isFamous":0,"isMaster":0,"isFromTorch":0,"isFilter":0,"isOpenApp":0,"encodeUid":"d96f4069236f25705e796072","gradeIndex":2,"grAnswerNum":1,"praiseNum":4245,"goodRate":2.7027027027027,"adoptRate":4,"carefield":[{"cid":249,"cname":"浙江生活

来源:weibo.sheng-huo.org   作者:红人   更新日期:2020-07-05
手表怎么去磁

1、专业消磁。上磁是一种比较普遍的现象,解决方法并不困难,只需到授权维修部用专门设备进行退磁,仅需短短30秒钟,手表就能退磁,对手表的性能不会有影响。

2、自行消磁。找一块中间空心呈圆形的未受磁化影响的铁块,坚立于桌上,然后手表上的磁性就可以被铁块“吸”去,使手表恢复正常。也可以花几十块钱购买一个消磁器,方便手表受磁时使用。

3、日常手表消磁的情况,找个表店麻烦师傅帮忙消磁,一般表店都会免费服务的,毕竟消磁不用太多技术,一般表店都有消磁器,把放手表在消磁器上面,按开关即可,非常方便。

扩展资料

卡片消磁

生活中最常见的磁卡有银行卡、购物卡等,这些卡片上镶嵌磁条以储存信息,当磁条接触含有强磁场的物体,就会使储存在磁条中的信息遭到破坏发生“紊乱”,这种故障俗称“消磁”。预防磁卡消磁的方法有:尽可能远离电磁炉、微波炉、电视机、冰箱等电器周围的高磁场所。

尽量不要和手机、电脑、掌上电脑、磁铁、文曲星、商务通或可能带有磁性的金属等带磁物品放在一起,不要将磁卡随意扔在杂乱的包中以防止尖锐物品磨损、刮伤磁条或扭曲折坏;多张银行卡不要紧贴在一起存放,也不要背对背放置,避免磁条相互摩擦、碰撞。

参考资料:百度百科-消磁